Základy podnikání s výukou AJ

Zaměření kurzu:

Záměrem kurzu je poskytnout posluchačům, kteří mají zájem o soukromé podnikání, nebo práce v soukromém sektoru, odbornou přípravu a takové vědomosti, aby byli schopni zvládat podnikání v tržních podmínkách. Kurz je také určen pro technicko-administrativní pracovníky, kteří vzhledem k inovačním změnám v této oblasti ztratili svoji kvalifikaci.

Charakteristika kurzu:

Výklad kurzu je veden tak, aby absolventi (účastníci) získali ucelený přehled o probíraných vědomostních oblastech, nutných pro jejich budoucí práci. Hlavním cílem kurzu je ,aby absolventi získali poznatky a především praktické dovednosti potřebné pro uplatnění v klasickém zaměstnaneckém poměru, ale i schopnost prosadit se především u nových podnikatelských subjektů nebo jako osoby samostatně výdělečně činné.

Obsahová náplň:

Seznámení s BOZP při rekvalifikaci 1
Marketing, management 30
Psychologie 20
Pracovní právo, živnostenský zákon, právní normy EU 20
Sociální a důchodové zabezpečení 20
Daně a daňové zákony 20
Obsluha osobního počítače, Internet 30
Účetní a daňová evidence 60
Anglický jazyk – zaměřený na obchodní angličtinu 100

Rozsah kurzu:

301 vyuč. hodin (+ 3 hodin závěr.zkouška)

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška je zaměřena k profilujícím předmětům dané problematiky. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží účastníci osvědčení s celostátní platností akreditované MŠMT ČR.

Cena kurzu:

Informace o ceně kurzu získáte aktuálně na Akademii J.A.Komenského Kladno.

Termín zahájení:

Průběžně v celém školním roce.


Přihlásit se na kurz


Adresa posluchače

  • Seznámení s BOZP při rekvalifikaci                                                  1
  • Marketing, management                                                                   30
  • Psychologie                                                                                    20
  • Pracovní právo, živnostenský zákon, právní normy EU                      20
  • Sociální a důchodové zabezpečení                                                   20
  • Daně a daňové zákony                                                                    20
  • Obsluha osobního počítače, Internet                                                30
  • Účetní a daňová evidence                                                                60
  • Anglický jazyk – zaměřený na obchodní angličtinu                             100