Základy podnikání

Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro posluchače se základním, středoškolským popř.vyšším vzděláním. Předpokládaný kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí buď začít samostatně podnikat, nebo by chtěli pracovat na úrovni řízení lidí nebo v administrativě firmě.Takto připravený pracovník má široké uplatnění u malých i velkých soukromých firem. Zaměření kurzu plně odpovídá současným potřebám trhu práce i skladbě nezaměstnaných na úřadech práce v jednotlivých regionech ČR.

Charakteristika kurzu:

Výklad kurzu je veden tak, aby absolventi (účastníci) získali ucelený přehled o probíraných vědomostních oblastech, nutných pro jejich budoucí práci. Hlavním cílem kurzu je ,aby absolventi získali poznatky a především praktické dovednosti potřebné pro uplatnění v klasickém zaměstnaneckém poměru, ale i schopnost prosadit se především u nových podnikatelských subjektů nebo jako osoby samostatně výdělečně činné.

Obsahová náplň:

  • Marketing, management,psychologie
  • Pracovní právo,živnost.zákon, právní normy EU
  • Sociální a důchodové zabezpečení
  • Obsluha osobního počítače, internet
  • Účetní a daňová evidence
  • Daně a daňové zákony

Rozsah kurzu:

151 vyuč. hodin (+ 3 hodin závěr.zkouška)

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška je zaměřena k profilujícím předmětům dané problematiky. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží účastníci osvědčení s celostátní platností akreditované MŠMT ČR.

Cena kurzu:

Informace o ceně kurzu získáte aktuálně na Akademii J.A.Komenského Kladno.

Termín zahájení:

Průběžně v celém školním roce.


Přihlásit se na kurz


Adresa posluchače