Smluvní podmínky při poskytování kurzů

  1. Organizace Akademie J.A.Komenského, o.s. oblast Kladno (dále AJAK Kladno) se zavazuje pro Účastníka kurzu zajistit příslušný kurzu dle dané osnovy a akreditace pro daný kurz, a to dle rozvrhu hodin, který Účastník kurzu obdrží před zahájením kurzu.
  2. AJAK Kladno se zavazuje zajistit výuku v příslušném kurzu pouze prostřednictvím lektora, který má požadovanou kvalifikaci pro vedení daného kurzu.
  3. AJAK Kladno je oprávněn přerušit výuku v příslušném kurzu na nezbytně dlouhou dobu, pokud z provozních či jiných objektivních důvodů nemůže zajistit výuku. Jestliže je kurz přerušen z důvodu onemocnění lektora na více než 10 pracovních dní, AJAK Kladno zajistí pro příslušný kurz náhradního lektora. Pokud AJAK Kladno v takovém případě nezajistí v přiměřené době výuku jiným lektorem, kurz bude ukončen a Účastníkovi kurzu bude vráceno kurzovné. Pokud bude příslušný kurz zrušen před jeho zahájením , AJAK Kladno se zavazuje v plné výši Účastníkovi kurzu vrátit kurzovné.
  4. Účastník kurzu je povinen uhradit celou částku kurzovného před zahájením příslušného kurzu, nejpozději v den zahájení příslušného kurzu. Úhrada proběhne buď v hotovosti v kanceláři AJAK Kladno nebo převodem na účet AJAK Kladno, který AJAK Kladno sdělí účastníkovi kurzu.
  5. Účastník kurzu je povinen dodržovat pokyny příslušných lektorů, řádně docházet na výuku a dbát bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce.
  6. Pokud účastník nedochází na výuku a nebo kurz přeruší z důvodů na své straně, nevzniká Účastníkovi kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.
  7. Účastník je dále povinen zachovávat v učebnách a na chodbách klid a pořádek. Mobilní telefon během vyučování by měl být vypnut, pokud účastník potřebuje během výuky telefonovat, vyjde si na chodbu, kde si hovor vyřídí. V celé budově je zákaz kouření. Na výuku se účastník připravuje dle pokynů lektorů. Pokud se účastník nemůže dostavit na výuku je povinen sdělit svou nepřítomnost a důvod nepřítomnosti vedení organizace či lektorovi. Za závažné porušování těchto podmínek je možné účastníka kurzu vyloučit bez nároku na vrácení kurzovného.