Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Zaměření kurzu:

Odborná příprava pracovníků v sociálních službách

 

Charakteristika kurzu:

Kurz je odbornou přípravou na poskytování komplexu služeb, jež mají pomoci člověku zvládnout ty úkony, které si v důsledku svého postižení nemůže sám zabezpečit. Bude podporována nezávislost osoby se zdravotním postižením, jeho pracovní, vzdělávací, rodinné a občanské aktivity, které směřují k jeho společenskému začlenění. Tento kurz je vytvořen jako odborná příprava pro zájemce, kteří chtějí pracovat jako pracovník v sociálních službách, nebo jako osobní asistent ve službách pro tělesně, zdravotně či mentálně postižené osoby. Cílem kurzu je odborná příprava na poskytování sociálních služeb vycházejících z individuálních potřeb klientů, podpora rozvoje jejich samostatnosti, při důsledném dodržování lidských práv a základních svobod klientů. Dalším cílem kurzu je umožnit praktické vyzkoušení metod, se kterými se frekventanti kurzu seznámí v teoretickém studiu.

 

Obsahová náplň:

 • Základy komunikace;rozvoj komunikačních dovedností;metody alternativní komunikace; asertivita;úvod do psychologie;psychopatologie;základy prevence závislosti osob na soc.službě;aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky; základy pedagogiky volného času
 • První pomoc
 • Zvládání jednání osoby,které je poskytována soc.služba,které ohrožuje její zdraví a život a zdraví a život jiných fyzických osob,včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • Metody sociální práce; úvod do problematiky kvality soc.služeb;standardy kvality;sociálně právní minimum,sociální dávky, Prevence týrání a zneužívání osob, kterým je poskytována sociální služba zdravotního postižení, lidská práva a důstojnost ;etika výkonu činnosti pracovníka v soc.službách
 • Základy ochrany zdraví;somatologie;základy péče o nemocné;úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění;základy hygieny;základy výuky péče o domácnost
 • Odborná praxe
 • Závěrečná zkouška (Povinná praktická část je vždy domluvena v ústavech sociální péče)

 

Rozsah kurzu:

Celkový počet hodin 234 z toho 151 vyuč.hodin teorie; 80 hodin odborné praxe; 3 vyuč.hodny závěrečné zkoušky
Výuka probíhá dopoledne nebo odpoledne a to podle stanoveného rozvrhu hodin.
Kurz je rekvalifikační a je akreditován MPSV ČR

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném ukončení , účastníci obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

 

Cena kurzu:

Kurz je možné hradit Úřadem práce. Úřad práce, po dohodě, tento kurz hradí účastníkům z řad nezaměstnaných a z řad pracovníků, kterým hrozí, pro nedostatečnou kvalifikaci v  tomto oboru, ztráta zaměstnání. Zavolejte, vše vám podrobně vysvětlíme!!!
Termíny zahájení: Průběžně v celém roce.

 


  Přihlásit se na kurz


  Adresa posluchače