Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky

Zaměření kurzu:

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:

 1. střední vzdělání (délka studia 1 – 2 roky)
 2. střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 – 3 roky)
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium).

Absolvent získá odborné znalosti ke zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence.

Charakteristika kurzu:

Kurz probíhá formou přednášek s využitím rozmanitých forem výuky. Skládá se z teoretické části, z interaktivní metody při výuce účetnictví a ze samostatných cvičení na počítači za asistence odborného lektora. Vše směřuje k důkladnému procvičení probrané látky. Rekvalifikační kurzy účetnictví vedou lektoři Akademie, kteří mají vysokou odbornou úroveň a dlouholetou praxi v daném oboru.

Obsahová náplň:

 • Účetní předpisy upravující účetnictví a daňovou evidenci
 • Organizace účetnictví, účetní dokumentace
 • Evidence dlouhodobého majetku
 • Evidence dlouhodobých zásob
 • Pohledávky a závazky
 • Účtování o nákladech a výnosech, časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Hospodářský výsledek – účetní a daňové hledisko
 • Uzavírání a otevírání účetních knih
 • Inventarizace majetku a závazků
 • Účetní písemnosti
 • Převodové můstky
 • Daňová evidence
 • Praktická cvičení na PC

Rozsah kurzu:

Celkem rozsah studia je 170 vyučovacích hodin.

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška je zaměřena k profilujícím předmětům dané problematiky. Účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností akreditované MŠMT ČR

Cena kurzu:

Informace o ceně kurzu získáte aktuálně na Akademii J.A.Komenského Kladno.

Termín zahájení:

Průběžně v celém školním roce.


  Přihlásit se na kurz


  Adresa posluchače