Rekvalifikační kurz – Strážný/Strážná

Zaměření kurzu:

Dnem 20. 1. 2009 vstoupily v platnost zákonné kvalifikační požadavky pro podnikání a výkon povolání v oblasti ochrany majetku a osob – Vyhláška MV ČR č. 16/2009 Sb. o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy. Tento kurz, má za cíl absolventa připravit na zkoušky odborné způsobilosti k získání profesní kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku (strážný).

Kurz je určen pro posluchače s ukončeným základním vzděláním nebo vyšším.

Charakteristika kurzu:

Absolvent kurzu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standard resp. obsáhnout všechny požadované kompetence základní – nejnižší kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob tj. profesní kvalifikace „Strážný“ kód dílčí kvalifikace 68-008-E  podle Národní soustavy kvalifikací.

(Zákon č. 179/2006 Sb.o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).

Obsahová náplň:

 • Poučení BOZP při rekvalifikaci
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezp.systémů. Používání věcných bezpečnostních prostředků
 • Právní základy bezpečnostní činnosti
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích, kontrolní činnost ve střežených objektech, dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s PČR a vymezenými osobami
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Rozsah kurzu:

40 vyučovacích hodin

Způsob ukončení:

Absolvent obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Cena kurzu:

Informace o ceně kurzu získáte aktuálně na Akademii J.A.Komenského Kladno.

Termín zahájení:

Průběžně v celém školním roce.

 

Po skončení rekvalifikačního kurzu se můžete přihlásit v naší organizaci k absolvování zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci „Strážný“ podle zákona č.179/2006 Sb.

Naše organizace je autorizována  MV ČR č.j. MV-20897-6/VO-2010

Cena zkoušky je 1500,-Kč (nejsme plátci DPH)
  Přihlásit se na kurz


  Adresa posluchače