Zkoušky odborné způsobilosti na pozici Strážný/Strážná

Zkouška odborné způsobilosti na profesní kvalifikaci „Strážný“ (kód profesní kvalifikace 68-008-E)

Kdo potřebuje zkoušku ?

  1. Osvědčení odborné způsobilosti potřebuje ten, kdo chce podnikat v uvedených oborech a nesplňuje podmínku vzdělání. Osvědčení musí mít sám, nebo jej musí mít jeho odpovědný zástupce. Pro potřeby ŽÚ je nutné mít minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (pro zkoušky strážný není nutné toto vzdělání dokládat, tato povinnost je k ŽÚ).
  2. Osvědčení odborné způsobilosti potřebuje mít každý zaměstnanec podnikatele, který podniká v uvedených oborech (vykonávající činnost fyzické ostrahy nebo službu soukromého detektiva) a nesplňuje podmínku vzdělání.
  3. Osvědčení odborné způsobilosti je vhodné pro toho, kdo chce mít větší šanci získat práci u podnikatele v uvedených oborech.

Proč je nutné doložit odbornou způsobilost?

Při provozování výše uvedených živností je nutné dodržet podmínky zákona č. 155/2010 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.
Podle právní úpravy zákony České republiky:

Podmínky provozování živnosti „Ostraha majetku a osob“:

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

§ 7) Zvláštní podmínky provozování živnosti

(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

(6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 v platném znění, k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.

§ 27) Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti

(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3, v platném znění, k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Hodnocení dosažené odborné způsobilosti je v České republice upraveno zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

Způsob přihlášení:

Přihláška ke stažení

Akademie J.A. Komenského Kladno , Floriánské nám. 350 ,272 01 Kladno
Tel.:312 245 018, 240 242
E-mail: ajakkladno@seznam.cz, www.ajakkladno.cz
    Přihlásit se na kurz


    Adresa posluchače